-ข่าวประกวดราคา-

11/12/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Fluticasone propionate 250 mg

                     +mcg+Salmeterol 25mcg./puff Evohalerด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/11/2562 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Fluticasone propionate 250 mg +mcg+Salmeterol 25mcg./puff Evohaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13/11/2562 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

06/11/2562 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

21/08/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

19/07/2562 โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในชาย

19/07/2562 โครงการ งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วยในหญิง.

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Palacetamol ๑๒๐ mg/๕ml syrup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lossartan potassium ๕๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

24/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 เครื่อง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วไป จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/06/2562 ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/06/2562 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/06/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/03/2562 เรื่องประกวดราคาซื้อรายการเครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/03/2562 เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

18/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษขัดวัสดุอุดฟัน และคีมจัดตำแหน่งครอบฟันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสารยึดติดใช้งานอุดฟันทางทันตกรรม และวัสดุบันทึกการสบฟันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกั้นฟัน วัสดุและอุปกรณ์ในงานรักษาคลองรากฟัน ตัวจับฟันและช้อนกำจัดรอยผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11/03/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26/02/2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบทารกแรกคลอดแบบเคลื่อนย้าย จำนนวน 1 เครื่อง

                      ลักษณะตู้อบเด็ก

13/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อยา Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg+Salmeterol ๒๕ mcg/.puff Evohaler

30/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine ๑ dose inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

18/01/2562 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อซื้อยา Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg+Salmeterol ๒๕ mcg./puff Evohaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุอุดสีเหมือนฟัน และวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/01/2562 ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine ๑ dose inj.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/01/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/12/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amlodipine ๑๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                      - ซื้อยา Ftuticasone propionate ๒๕๐mcg+Satmeterol๒๕ mcg"/pLrff Evohater

                      - ซื้อยา Simvastatin ๒๐ mg tab

                      - ซื้อยา Amtodipine ๕ mg tab

                      - ซื้อยา Metformin HCl ๕๐๐ mg tab

                      - ซื้อยา AmLodipine ๑๐ mg tab

03/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

24/10/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดเบสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง

24/10/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดสาย จำนวน 15 เครื่อง

24/10/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อ

17/10/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/10/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่เวชภัณฑ์คลังยา 1440 ลิตร หรือ 50 คิว จำนวน 2 เครื่อง

28/08/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย

28/08/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง

28/08/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง

26/07/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง

25/07/2561 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา จำนวน 2 เครื่อง

09/05/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole ๒๐ mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/04/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องอบแก๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/04/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยวติดเพดาานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/04/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ

20/03/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ

19/03/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 รายการ

                  การซื้อโครงการจัดซื้อ Fluticasone propionate ๒๕๐ mcg+Salmeterol ๒๕ mcg.puff Evohaler (๑๒๐ puff)

                  การซื้อโครงการจัดซื้อ Rabies vaccine injection ๐.๕ mlvial

                  การซื้อโครงการจัดซื้อ Sodium hyaluronate ๑.๘mg,Nacl,KCl,Disodium hydrogen phosphate Na citrate,Mg chloride,Ca chloride ED๐.๓Ml

13/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จำนวน 1 โครงการ

09/03/2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดการซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)

06/03/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 จำนวน 3 โครงการ

05/03/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องอบแก๊ส (มิใช่ฟอร์มาลีน) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

23/02/2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการสืบราคาวัสดุทันตกรรมร่วมกันระดับจังหวัด

                    ของสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

22/02/2561 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/02/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

17/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/01/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/12/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ

                       รายการที่ 1     รายการที่ 2    รายการที่ 3

30/11/2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

30/11/2560 ประกาศเรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเรื่องการทำลายแฟ้มเวชระเบียนจะมีการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย ในระหว่างปี 2550-2555

08/11/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Albendazole 100 mg/5 ml suspension และรายการอื่นๆ17 รายการ

21/08/2560 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

07/08/2560 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

15/07/2560 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

14/07/2560 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

20/04/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

05/04/2560 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตึกเวชกรรมฟื้นฟู ที่ รพ.รัตนบุรีโดยวิธีตกลงราคา