ประวัติโรงพยาบาลรัตนบุรีโรงพยาบาลรัตนบุรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2516  ในที่ดิน เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน  ซึ่งในสมัยนั้นใช้ชื่อว่าศูนย์การแพทย์และอนามัย
โดยมีนายแพทย์ประวิทย์ สมบุญเป็นนายแพทย์หัวหน้าศูนย์การแพทย์และอนามัย ในปี 2518 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง
ซึ่งในปัจจุบันเป็นตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี ในปี2519 ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 
จึงได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุกิโลเมตรที่ 2 สายรัตนบุรี – ศีขรภูมิ  จำนวน 155 ไร่เศษ  เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ในปี  2537  ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 อาคาร ซึ่งได้เปิดทำการในปี 2539   
ในปี 2546 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น
ในปี 2549  ได้เปิดทำการอาคารผู้ป่วยใน 2 ชั้น  เป็นตึกผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม และตึกสูติกรรมและได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง
ในปี 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ตามแบบเลขที่ 10320  งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 49,180,000 บาท  
ทั้งนี้ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวน 25,202,733 บาท และใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลรัตนบุรีสมทบ  จำนวน 23,977,266 บาท     
ทั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2555  และได้เปิดให้บริการ  ในวันที่ 6  เมษายน 2557   ซึ่งในอาคารผู้ป่วยนอกหลังนี้  ประกอบไปด้วย
งานบริการผู้ป่วยนอก   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  งานห้องผ่าตัด  งานทันตกรรม   และหอผู้ป่วยวิกฤติ    จากอดีตสู่ปัจจุบันโรงพยาบาลรัตนบุรี 
ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  มีแพทย์เฉพาะทาง 4 สาขา คือ  ศัลยกรรม  สูติ-นรีเวชกรรม  กุมารเวชกรรม  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  และมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 7 คน
รวมทั้งสิ้น 11 คน    ปัจจุบันผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3  
        
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี
1.นายแพทย์ประวิทย์     สมบุญ               พ.ศ.2518-2520
2.นายแพทย์สันติภาพ     ไชยวงศ์เกียรติ        พ.ศ.2520-2522
3.นายแพทย์จักรกฤษณ์   ภูมิสวัสดิ์        พ.ศ.2522-2527
4.แพทย์หญิงอัญชลี         ชูโรจน์        พ.ศ.2527-2528
5.แพทย์หญิงอรชร        เจริญครบุรี    พ.ศ.2528-2529
6.นายแพทย์พีรศักดิ์        ผลพฤกษา    พ.ศ.2529-2539
7.นายแพทย์คิมหันต์        ยงรัตนกิจ        พ.ศ.2539-2540
8.นายแพทย์เมธี        มวลไธสง        พ.ศ.2540-2545
9.นายแพทย์วราวุธ        ชื่นตา        พ.ศ.2545-2546
10.นายแพทย์ธีระพงศ์    ยุนยะสิทธิ์         พ.ศ.2546-2549
11.นายแพทย์สินชัย        ตันติรัตนานนท์     พ.ศ.2549-2551
12.แพทย์หญิงจุฑารัตน์    คงเกตุ        พ.ศ.2551-2551
13. นายแพทย์สินชัย        ตันติรัตนานนท์     พ.ศ.2551-2561

14.นายแพทย์โสภณ   มุธุสิทธิ     พ.ศ 2561- ปัจจุบัน